Đội ngũ nhân viên

Chị Thoa - Quê quán Hà Nam

Quê quán: Hà Nam
Năm sinh: 1973

Cô Loan - Quê quán Tuyên Quang

Quê quán: Tuyên Quang
Năm sinh: 1966

Cô ThànhThành - Quê quán Phú Thọ

Quê quán: Phú Thọ
Năm sinh: 1968

Cô Hà - Quê quán Nam Định

Quê quán: Nam Định
Năm sinh: 1969

Cô Điệp – quê quán Thái Bình

Quê quán: Thái Bình
Năm sinh: 1974

 Cô Trà – Quê quán Thái Bình

Quê quán: Thái Bình
Năm sinh: 1972

Cô Hoa - quê quán Hòa Bình

Quê quán: Hoà Bình 
Năm sinh: 1975

Cô Duyên - quê quán Ninh Bình

Quê quán: Thanh Hoá
Năm sinh: 1965

Cô Thủy - quê quán Nghệ An

Quê quán: Nghệ An
Năm sinh: 1975

Cô Tính  - quê quán Nghệ An

Quê quán: Nghệ An
Năm sinh: 1968

Cô Nam - quê quán Phú Thọ

Quê quán: Phú Thọ
Năm sinh: 1973

Cô Tho quê Nam Định

Quê quán: Nam Định
Năm sinh: 1973

Cô Lý - quê Phú Xuyên

Quê quán: Phú Xuyên
Năm sinh: 1969

Cô Xuân - quê quán Ba Vì

Quê quán: Ba Vì
Năm sinh: 1983

Cô Kim – quê quán Yên Bái

Quê quán: Yên Bái
Năm sinh: 1962

Cô Bình - quê quán Hà Tây

Quê quán: Hà Tây
Năm sinh: 1965

Cô Bình - quê quán Phú Thọ

Quê quán: Phú Thọ
Năm sinh: 1970