Cô Nguyễn Thị Bình - Quê Phú Thọ

Quê quán: Phú Thọ 
Năm sinh: 1970

Cô Nguyễn Thị Bình 1970 quê Phú Thọ họ chuyên chăm trẻ và giúp việc gia đình chăm người già

Nhân viên khác