Hà Thị Hoa - quê Tuyên Quang

Quê Quán: Tuyên Quang
Năm Sinh: 1969

Chị Hà Thị Hoa sinh năm 1969 quê Tuyên Quang.

Kinh nghiệm 4 năm chăm sóc người già và giúp việc gia đình

Nhân viên khác