Chị Ngô Thị Huyền - quê Hà Tây

Quê Quán: Hà Tây
Năm Sinh: 1977

Chị Ngô Thị Huyền sinh năm 1977 quê Hà Tây.

Kinh nghiệm 4 năm chăm người già và giúp việc gia đình.

Nhân viên khác